Technický dozor staveb pozemního stavitelství a diagnostická kancelář pro zjišťování poruch staveb

Technický dozor staveb pozemního stavitelství

Činnost zahrnuje zejména:

  • odborná kontrola výstupu projektové dokumentace pro provádění stavby
  • spolupráce s investorem při výběru dodavatele stavby
  • účast při projednávání smluv a jejich dodatků se zhotovitelem stavby
  • kontrola dodržování podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo při realizaci stavby
  • doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby
  • účast na ověřovacím měření prováděném zhotovitelem
  • kontrola odstraňování vad a nedodělků
  • kontrola faktur předkládaných zhotovitelem stavby
  • kontrola dodržování časového plánu stavby
  • kontrola částí dodávek, které budou zakryty, či jinak nepřístupné
  • pořizování digitální fotodokumentace průběhu předmětné stavby
  • spolupráce s dodavatelem a projektantem stavby
  • vedení kontrolních dnů stavby včetně pořizování zápisů
  • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby včetně účasti při přejímce díla
  • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení
  • kontrola konečné faktury vystavené zhotovitelem za provedené dílo
  • účast na případných reklamačních řízení v průběhu záruční doby díla
  • zpracování odborných posudků při výskytu vad na stavebních konstrukcích v záruční, i pozáruční době

Ceník :

Cena za práce technického dozoru závisí na druhu stavby, její velikosti, četnosti kontrol na staveništi. Většinou stanovujeme cenu dohodou.

Informační ceník:

Stavba v rozsahu – do 50 tis.

12% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu – do 150 tis.

10% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu – do 500 tis.

8% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu – do 1 mil. 

6% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu od 1 mil. do 5 mil. 

5% z ceny bez DPH

Stavby nad 5 mil.

cena individuální